โครงการรุ่น9 อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน100,000รูป+สามเณรม.ปลาย+อุดมศึกษา

จังหวัด อำเภอ ตำบล ศูนย์อบรม รหัสศูนย์ หัวหน้าศูนย์ เบอร์โทรศัพท์
กระบี่ อ.เมืองกระบี่ ต.ทับปริก วัดคลองใหญ่ 1214805 พระศศิพงศ์ สิริรตโน 0824509723
กรุงเทพมหานคร1 อ.ดอนเมือง ต.สีกัน วัดพุทธสยาม (สีกัน) 1210186 พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร 0854154455
กรุงเทพมหานคร1 อ.ดอนเมือง ต.สีกัน ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม 2001067 พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร 0854154455
กรุงเทพมหานคร3 อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี วัดคลองภูมิ 1244291 พระพิจิตร ปภากโร 0867799768
กรุงเทพมหานคร4 อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม วัดกก 1210067 พระอุทัย อุทโย 0862421854
กรุงเทพมหานคร7 อ.ตลิ่งชัน ต.คลองชักพระ ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่าง (ที่ดินตลิ่งชัน) 2001086 พระณรงค์กร สุมนวํโส 0851005565
กรุงเทพมหานคร7 อ.ตลิ่งชัน ต.ฉิมพลี ศูนย์ปฏิบัติธรรมตลิ่งชัน 1999824 พระเกรียงฤทธิ์ สิริธโน 0813108468
กรุงเทพมหานคร7 อ.บางกอกน้อย ต.บางขุนนนท์ วัดภาวนาภิรตาราม 1210360 พระพิเชษฐ์ อภิเชฏโฐ 0875940207
กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ ต.ลิ่นถิ่น โรงเรียนร่มเกล้า (กาญจนบุรี) 1276395 พระระวี อรุณสุโภ 0844242704
กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา ต.ท่ามะกา วัดท่ามะกา 1214375 พระณัฐวุฒิ โชติกโร 0915516887
กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย ต.บ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม 1214480 พระมหาวันชนะ ฐานภทฺโท 0834962908
กาญจนบุรี อ.พนมทวน ต.พนมทวน วัดพุทธบูชา 1214404 พระวุฒิ กิตฺติภทฺโท 0877669722
กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี ต.เกาะสำโรง ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ในอุปถัมป์พระราชภาวนาจารย์ 1999844 พระจักรกฤช ปิยสีโล 0891753765
กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนบุรี 1243881 พระธีรวัฒน์ สุรธีโร 0835406448
กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ ต.เลาขวัญ วัดสุวรรณคีรี(เขาปูน) 1214669 พระสายทอง สุวณฺณภทฺโท 0861785359
กาญจนบุรี อ.หนองปรือ ต.หนองปรือ วัดห้วยใหญ่ 1214706 พระนิธินันท์ ชาตรตโน 0882342702
กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา ต.ห้วยกระเจา วัดไผ่งาม 1214533 พระประยุทธ สุทธิจนฺโท 0843223159
กาฬสินธุ์ อ.นาคู ต.สายนาวัง โรงเรียนบ้านนากระเดา 1264680 พระสุรสิทธิ์ สุรจิตฺโต 0903391094
กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ต.โพนทอง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ 1999508 พระสุปัญชา วิจกฺขโณ 0921344682
กาฬสินธุ์ อ.ห้วยเม็ก ต.ห้วยเม็ก ธุดงคสถานแก้วสำเร็จ 2001059 พระธีรวัจน์ ญาณธีโร 0867988478
กำแพงเพชร อ.คลองขลุง ต.วังแขม โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1273304 พระพิทักษ์ คุณรฺกโข 0897469083
กำแพงเพชร อ.ปางศิลาทอง ต.หินดาต วัดอุดมทรัพย์ (สามเณร) 2001121 พระสุวิทย์ โฆสวิชฺโช 0896948441
กำแพงเพชร อ.ปางศิลาทอง ต.หินดาต วัดอุดมทรัพย์ (พระ) 2001122 พระสุวิทย์ โฆสวิชฺโช 0896948441
ขอนแก่น อ.โนนศิลา ต.โนนศิลา โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1259382 พระคณิศร ทิตฺตพโล 0876362556
ขอนแก่น อ.บ้านฝาง ต.บ้านฝาง ศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวัน 1244305 พระศรายุทธ จันทปาโมชโช 0880882452
จันทบุรี อ.มะขาม ต.อ่างคีรี ธุดงคสถานจันทปุระ 1243662 พระหิรัญ ฐิตวฑฺฒโน 0835406297
ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม ต.ท่าถ่าน ศูนย์อบรมเยาวชนพนมสารคาม (สามเณร) 2001077 พระศุภชัย ภทฺรชโย 0873265327
ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม ต.ท่าถ่าน ศูนย์อบรมเยาวชนพนมสารคาม (พระ) 2001078 พระศุภชัย ภทฺรชโย 0873265327
ชลบุรี อ.บางละมุง ต.หนองปรือ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) 1249367 พระทวีป พุทฺธิทีโป 0877145966
ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ต.ธรรมามูล ศูนย์ปฏิบัติธรรมชัยนาท 1244096 พระสุขสันต์ สุขฺขสนฺโต 0850454625
ชัยภูมิ อ.บำเหน็จณรงค์ ต.บ้านชวน วัดหนองสองห้อง 1211943 พระบุญญฤทธิ์ ปุญฺญสิทฺโธ 0894915770
ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ ต.บ้านเล่า โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร 1257902 พระนิคม มณิสุโภ 0894099997
ชุมพร อ.ปะทิว ต.ดอนยาง ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพรทิพย์ 2001110 พระสำแดง ปญฺญาธีโป 0868840063
ชุมพร อ.เมืองชุมพร ต.ขุนกระทิง ธุดงคสถานชุมพร 1243883 พระพันธ์ดิษฐ ยติวํโส 0894703368
เชียงราย อ.เมืองเชียงราย ต.ท่าสาย ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย 1244260 พระภวินทร์ ฐานินฺโท 0816850009
เชียงใหม่ อ.จอมทอง ต.ข่วงเปา วัดห้วยตองสัก 1237671 พระครูวาปีวรมานิต - 0817420173
เชียงใหม่ อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว ศูนย์อบรมเยาวชนวิชุวรชาติ 2001108 พระบุญรัตน์ ฐิตปสาโท 0888048169
เชียงใหม่ อ.ฝาง ต.แม่คะ ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง 1999974 พระธนฤทธิ์ 0815616077 0815616077
เชียงใหม่ อ.แม่แตง ต.สบเปิง ศูนย์ปฏิบัติธรรมบุญสุพล 2001109 พระธนาธรณ์ ภทฺรวํโส 0892634904
เชียงใหม่ อ.แม่วาง ต.ดอนเปา ศูนย์ปฏิบัติธรรมล้านนา 1999504 พระไพฑูรย์ มหาลาโภ 0876862843
เชียงใหม่ อ.สันทราย ต.หนองหาร ธุดงคสถานล้านนา 1243713 พระกล้าธรรม โชติสิปฺโป 0835404604
เชียงใหม่ อ.ฮอด ต.บ่อหลวง วัดแม่สะนาม 1243710 พระใบฎีกาวิสุทธิ์ ธมฺสุทโธ 0813956947
ตรัง อ.เมืองตรัง ต.นาท่ามเหนือ วัดสิทธิชัยรังสรรค์ (สิทธิไชยบำรุง) 1220466 พระสันติชัย ฐานวีโร 0952023072
ตราด อ.เขาสมิง ต.เขาสมิง ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราด 1286095 พระไมตรี ทานสิริโก 0843332811
ตาก อ.พบพระ ต.ช่องแคบ วัดดอนเจดีย์ 1243689 พ.มกรธวัช โสตฺถิธโร 0896585156
ตาก อ.เมืองตาก ต.วังประจบ วัดวังประจบ 1219387 พระทวีศักดิ์ ธมฺมกิตฺติโก 0851322048
ตาก อ.แม่สอด ต.แม่กุ วัดศิลาลาด 1999858 พ.วุฒิชัย วุฑฺฒปญฺโญ 0897975337
ตาก อ.วังเจ้า ต.ประดาง ศูนย์อบรมเยาวชนอำเภอวังเจ้า 2001091 พ.ศราวุธ พลสโร 0882277882
ตาก อ.อุ้มผาง ต.แม่จัน สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ (บวชพระ) 2001114 พระธาดา จรณธโร 0819535638
ตาก อ.อุ้มผาง ต.แม่จัน สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ 1243686 พ.ธาดา จรณธโร 0819535638
นครนายก อ.องครักษ์ ต.ทรายมูล วัดทวีพูลรังสรรค์ 1215637 พระครูสุธรรมมังคโลภาส สุมงฺคโล 0814051506
นครปฐม อ.กำแพงแสน ต.ห้วยขวาง ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม(พระ) 2001097 พระอรรถ สุจิตฺโต 0835406653
นครปฐม อ.กำแพงแสน ต.ห้วยขวาง ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม 1244252 พ.พีรพงศ์ ปญฺญาธิโก 0871692045
นครพนม อ.นาแก ต.นาแก วัดธาตุศรีคุณ 1218014 พระมหาสมนึก โฆสชโย 0836617755
นครพนม อ.นาหว้า ต.เหล่าพัฒนา วัดโพนสว่าง 1218328 พระอรรคเดช สามตถิโก 0882277719
นครราชสีมา1 อ.ขามสะแกแสง ต.โนนเมือง วัดสระแจง (ศูนย์อบรมพระ) 2001087 พระวันชัย ภทฺทปญฺโญ 0853666779
นครราชสีมา1 อ.ขามสะแกแสง ต.โนนเมือง วัดสระแจง 1216943 พระวสันต์ พลวํโส 0859054818
นครราชสีมา1 อ.โนนสูง ต.เมืองปราสาท วัดคล้า (ไซต์สามเณร) 2001074 พระมหามนัสวี ฐิตธมฺโม 0894529830
นครราชสีมา1 อ.โนนสูง ต.เมืองปราสาท วัดคล้า 1216265 พระแฮคเลอร์ ปญฺญาวโร 0881044866
นครราชสีมา1 อ.เมืองนครราชสีมา ต.ปรุใหญ่ วัดคลองส่งน้ำ 1215744 พระธิติพงษ์ สารปุณฺโณ 0853390665
นครราชสีมา2 อ.ปักธงชัย ต.ธงชัยเหนือ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา ไซท์ 1 (พระ) 1244310 พระคะเน ชาคโร 0851379289
นครราชสีมา2 อ.ปักธงชัย ต.ธงชัยเหนือ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา ไซท์ 2 (สามเณร) 1244309 พระคมกฤชต สุชาโต 0823674642
นครราชสีมา2 อ.ปากช่อง ต.ปากช่อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร 1243737 พระวิทยา วิชฺชาชญฺโญ 0942656274
นครราชสีมา3 อ.แก้งสนามนาง ต.บึงพะไล วัดศาลาหนองขอน (ไซค์บวชพระ) 2001098 พระปิยกร เตชกโร 0807386450
นครราชสีมา3 อ.แก้งสนามนาง ต.บึงพะไล วัดศาลาหนองขอน 1217098 พระณรงค์ศักดิ์ ฐิตเมโธ 0908366864
นครราชสีมา3 อ.ประทาย ต.กระทุ่มราย วัดหนองบัวน้อย 2001075 พระปวริศร์ ปวริสฺสโร 0856330446
นครราชสีมา3 อ.ประทาย ต.กระทุ่มราย วัดหนองบัวน้อย (ไซท์สามเณร) 2001103 พระอภัย จรณธัมโม 0856330446
นครราชสีมา3 อ.เมืองยาง ต.กระเบื้องนอก วัดพุทราพัฒนาราม 1241061 พระพัฒนพงษ์ ปญฺญาวชิโร 0852058945
นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม ต.ช้างซ้าย ธุดงคสถานนครธรรม 1243748 พระวัชรชัย จิตฺตวชิโร 0846374388
นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก ต.หัวถนน ศูนย์กัลยาณมิตรท่าตะโก 1243932 ยงยุทธ วีรธฺมโม 851502087
นครสวรรค์ อ.บรรพตพิสัย ต.บ้านแดน วัดนาหุบ 1219165 พระณัฐพล กุลสิทฺโธ 805879376
นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก ศูนย์กัลยาณมิตรนครสวรรค์ 1243930 พระบุญชนะ ปุญญชโน 0850623333
นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก วัดภัทรสิทธาราม 1243929 พระสุขเกษม สฺขเขโม 0824509598
นครสวรรค์ อ.แม่เปิน ต.แม่เปิน ศูนย์กัลยาณมิตรแม่เปิน 1999839 พระจิราวัฒน์ ปญฺญาวิสาโล 876879601
นครสวรรค์ อ.แม่วงก์ ต.แม่เล่ย์ วัดหนองตะเคียน 1244288 พม.พิศาล ภาสวีโร 0897831787
นนทบุรี อ.ไทรน้อย ต.ไทรน้อย วัดไทรใหญ่ 1215216 พระพิเชฐ เขมเชฏโฐ 0851519993
นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส ต.โคกเคียน ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น 2001106 พระสุชยา มุนิเสฏฺโฐ 0843009995
น่าน อ.เวียงสา ต.กลางเวียง ศูนย์วิปัสสนาสมเด็จสุญฺญตวิโมกข์ 2001080 พระอุกฤษฏ์ พฺรหฺมวํโส 0835404602
บึงกาฬ อ.เซกา ต.ซาง วัดป่าธรรมิกาวาส 1230071 พรประยูร โสภณจิตโต 0857382588
บึงกาฬ อ.พรเจริญ ต.พรเจริญ วัดสังฆธรรมมาราม 1243964 พระศรัทธาวุฒิ อตุโล 0811517907
บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ ต.บ้านบัว ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 1999524 พระปลัด เกื้อกูล 0815926631
ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองสอง วัดพระธรรมกาย (รุ่น อุดมศึกษา เฟส 2) 2001131 พระมหาสมคิด ฉนฺทิสฺสโร 0000000000
ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.ระแหง ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว 2001076 พระศรีรัตน์ โชติรตโน 0868142144
ปทุมธานี อ.สามโคก ต.บ้านงิ้ว วัดอัมพุวราราม 1215354 พระศรีธิปย์ ถามิโก 0897728796
ปทุมธานี(วัดพระธรรมกาย) อ.คลองหลวง ต.คลองสาม วัดพระธรรมกาย 1210008 พระมหาสมคิด ฉนฺทิสฺสโร 0894498786
ปทุมธานี(วัดพระธรรมกาย) อ.คลองหลวง ต.คลองสาม วัดพระธรรมกาย (สามเณร ม.ปลายสู่ AEC) 2001063 พระอารักษ์ ภูริวฒฺฑโก 0000000000
ปทุมธานี(วัดพระธรรมกาย) อ.คลองหลวง ต.คลองสาม วัดพระธรรมกาย (รุ่น อุดมศึกษา เฟส 1 ปิดรับสมัครแล้ว) 2001064 พระมหาสมคิด ฉนฺทิสฺสโร 0000000000
ปทุมธานี(วัดพระธรรมกาย) อ.คลองหลวง ต.คลองสาม วัดพระธรรมกาย (สามเณรเติมเต็ม) 2001137 พระปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ 0000000000
ประจวบคีรีขันธ์ อ.ทับสะแก ต.เขาล้าน สำนักสงฆ์เขาดิน 1999842 พระทองดี ขนติสุโภ 0850725191
ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปราณบุรี ต.ปราณบุรี วัดสิทธิสังฆาราม 1226804 พระบารมี อธิจิตโต 0880105418
ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ต.เกาะหลัก ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ 1243892 พระวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน 0860100450
ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน ต.ทับใต้ วัดหนองพรานพุก 1226789 พระหนู สุภาสโก 0815722827
ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี ต.โนนห้อม ธุดงคสถานปราจีนบุรี 1243745 พระวัชรวีรย์ อธิญาโณ 0815654172
ปราจีนบุรี(เขาแก้วเสด็จ) อ.กบินทร์บุรี ต.บ้านนา ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ 1243968 พระมหาศตวรรษ ธมฺมวํโส 0876573653
พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ ต.หนองขนาก ศูนย์อบรมเยาวชนหนองขนาก 2001099 พระพงษ์ศักดิ์ ชุณหารุโณ 0819372373
พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง ต.สามไถ วัดใหญ่เทพนิมิตร 1221021 พระนิรุต วิชชุตฺตโร 0850050263
พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา ต.สวนพริก วัดบรมวงศ์อิศรวราราม 1220599 พระไพศิลป์ สิปฺปทีโป 0915015836
พะเยา อ.เมืองพะเยา ต.บ้านต๋อม วัดพระธาตุจอมทอง 1243920 พระมหาอัศนัย วิสฺสุตชโย 0846975015
พังงา อ.ท้ายเหมือง ต.ลำภี สำนักสงฆ์คลองห้าง 1999834 พระพิทยา ภทฺทวิชฺโช 0899729232
พัทลุง อ.ปากพะยูน ต.ฝาละมี วัดพระเกิด 1227137 พระบัญชา ปญฺญาวโส 0872266142
พิจิตร อ.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน สำนักปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตร 1999690 พระภาสวัฒน์ โอภาโส 0876840415
พิษณุโลก อ.วังทอง ต.วังนกแอ่น ธุดงคสถานพิษณุโลก (ไซต์บวชพระ) 2001100 พระยอ สุทฺธจิตฺโต 0823584741
พิษณุโลก อ.วังทอง ต.วังนกแอ่น ธุดงคสถานพิษณุโลก 1243722 พระทองมี ชยวีโร 0814709982
เพชรบุรี อ.ท่ายาง ต.ท่าแลง ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี(พระ) 1244284 พระวรวิทย์ ถิรปญฺโญ 0868953113
เพชรบุรี อ.ท่ายาง ต.ท่าแลง ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี(สามเณร) 1244285 พระพิชิต มุตฺตมโล 0824419579
เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.นาป่า ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ 1244102 พระวัฒนชัย หิตวฑฺโฒ 0824356795
แพร่ อ.วังชิ้น ต.แม่ป้าก ศูนย์อบรมเยาวชนแพร่ 2000997 พระชาติวุฒิ อภิปุญโญ 0884115440
ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.วิชิต ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ต 1243983 พระสุริยา พลญฺชโย 0835408155
ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.วิชิต ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ต (สามเณร) 2001089 พระสุริยา พลญฺชโย 0835408155
มหาสารคาม อ.เชียงยืน ต.เชียงยืน วัดโพธิ์ศรีสว่าง 1223404 พระครูพุทธิธรรมประยุต พระครูพุทธิธรรมประยุต 0804044778
มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม ต.ตลาด วัดมหาชัย 1222807 พระชนาธิป อคฺคธีโร 0845686469
มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ต.มุกดาหาร วัดศรีปทุม 1999522 พระสุรพันธ์ สุริยธมฺโม 0801299688
มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ ต.ดงหมู วัดนิคมเกษตร 1241544 พระกฤษณา ชยคฺโค 0851832168
แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย ต.แม่ลาน้อย ธรรมอุทยานแก้วกลางดอย 2001073 พระศุภชัย คณสกฺโก 0856255745
แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ วัดท่าข้ามเหนือ 1239799 พระประหยัด ฐานปตฺโต 0807939262
ยโสธร อ.มหาชนะชัย ต.สงยาง วัดป่าดอนธาตุ 1222576 พระมหาธานนท์ เวคชโย 0886475888
ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย ต.เกษตรวิสัย วัดป่ายาง 1224302 พระสุริยา ปโยโค 0903424199
ร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ ต.หมูม้น ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมีชัย 1244304 พระธีรศักดิ์ ปิตชโย 0812850169
ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี ต.นิเวศน์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมจินดามณี 1999864 พระจินดาน์ ชาคร 0863617026
ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ ต.บัวแดง วัดสระปทุม 1242129 พระปภังกร สุชาโต 0942947767
ร้อยเอ็ด อ.พนมไพร ต.พนมไพร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1263474 พระบุญจันทร์ พลวฑฺโฒ 0881679304
ร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย ต.สะอาด วัดท่าสีดา 1224592 พระภูรินทร์ จิตฺตวชิโร 0885634258
ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด ต.นาโพธิ์ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์) 1263622 พระต้อย คุณํกโร 0885344817
ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด ต.เหนือเมือง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1263594 พระไพฑูรย์ อตฺถวโร 0835409814
ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก ต.รอบเมือง โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1263531 พระไพรทูล จิรสิปฺโป 088509539
ระนอง อ.เมืองระนอง ต.บางนอน ศูนย์กัลยาณมิตรแก้วระนอง 1244254 พระปรีดา ธีรกุโล 0894393929
ระยอง อ.บ้านค่าย ต.บางบุตร ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 2001071 พระวุฒิ อภิวุฑฺโฒ 0863223496
ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี ต.คุ้งน้ำวน ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช(พระ) 1244292 พระวิจิตติ์ ธนปาโล 0831797281
ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี ต.คุ้งน้ำวน ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช(สามเณร) 1244293 พระสุเมธ สุเมโธ 0875185969
ลพบุรี อ.โคกสำโรง ต.วังเพลิง ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี 1243666 พระมหาณัฐวุฒิ มโนชโย 0845178864
ลพบุรี อ.ชัยบาดาล ต.นาโสม ศูนย์ปฏิบัติธรรมทรัพย์เจริญ 1243668 พระชัยยา ปุญกาโม 0881188525
ลพบุรี อ.ชัยบาดาล ต.นิคมลำนารายณ์ ธุดงคสถานชัยบาดาล 2001082 พระอาทิตย์ ปัญฺญาวุฒโฑ 0914535655
ลพบุรี อ.บ้านหมี่ ต.ดอนดึง ธุดงคสถานบ้านหมี่(สามเณร) 2001096 พระสุรชัย ชยสโม 0882278145
ลพบุรี อ.บ้านหมี่ ต.ดอนดึง ธุดงคสถานบ้านหมี่ 1286124 พระสุรชัย ชยสโม 0868906422
ลพบุรี อ.พัฒนานิคม ต.พัฒนานิคม ธุดงคสถานพัฒนานิคม 1244262 พระปิยะพงษ์ วิสาลธมฺโม 0877492041
ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี ต.นิคมสร้างตนเอง วัดนิคมสามัคคีชัย 1221096 พระนิรันดร์ ปภากโร 0802600196
ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บ่อแฮ้ว ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง 1244265 พระชาญจิตร์ ญาณยุตโต 0835404877
ลำพูน อ.เมืองลำพูน ต.ศรีบัวบาน ศูนย์อบรมเยาวชนเพื่อศีลธรรมลำพูน 2001065 พระอิสรภาพ อาจรสมฺปนฺโน 0815301954
ลำพูน อ.เมืองลำพูน ต.ศรีบัวบาน สำนักสงฆ์พุทธธรรมมารามเด่นนกแต้ 1999499 พระณัฐพงศ์ กตปุญโญ 0894838820
เลย อ.ภูเรือ ต.หนองบัว วัดประชาสามัคคี 1310625 พระชัชวาล ทิตฺตมงฺคโล 0851845734
ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ ต.จานใหญ่ สำนักสงฆ์บ้านหนองตาสา 2001130 พระเสถียร อิทฺธิสาโร 0881354584
ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ ต.ตระกาจ ที่พักสงฆ์บ้านโนนสมบูรณ์ 1999537 พระอุทัย ฐานภทฺโท 0881087966
ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.ห้วยเหนือ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพวรสิทธิ์ภาวนาขุขันธ์ 2001072 พระสนชัย เขมธมฺโม 0906144408
ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.ห้วยเหนือ วัดเขียนบูรพาราม 1229336 พระณัฏฐ์ธนชัย กลฺยาณธมฺโม 0852081072
ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ ต.ห้วยตึ๊กชู สำนักสงฆ์แก้วภาวนา 1243760 พระบุญมา ธมฺมปญฺโญ 0880843350
ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล ต.เมืองคง วัดเมืองคง 1229486 พระธรา กิตฺติธโร 087-583537
ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย ต.กำแพง วัดสระกำแพงใหญ่ 1229065 พระสุเทพ กวิวํโส 0846588832
ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย ต.ปะอาว วัดบ้านดู่ 1229099 พระสราวุฒิ โฆสวฑฺฒโน 0881006310
สกลนคร อ.โพนนาแก้ว ต.นาแก้ว ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมอุทยานเทพนิมิต 1286117 พระสุรศักดิ์ ฐานกโร 0882277636
สงขลา อ.บางกล่ำ ต.ท่าช้าง ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ (บุคคลทั่วไป) 1244268 พระจิรศักดิ์ คุณสกฺโก 0879689119
สงขลา อ.บางกล่ำ ต.ท่าช้าง ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ (นักเรียน นักศึกษา) 1244269 พระอนุชา ฐานิสฺสโร 0816983224
สตูล อ.เมืองสตูล ต.คลองขุด วัดท่าจีน 1233510 พระจิตรักษ์ ปิยวิชฺโช 0874750291
สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน ศูนย์อบรมสมุทรปราการ 1244294 ธรรมนูญ สุตธโร 0983309113
สมุทรสงคราม อ.อัมพวา ต.ท่าคา วัดมณีสรรค์ 1232797 พระไพโรจน์ ญาณโรจโน 0874157282
สมุทรสงคราม อ.อัมพวา ต.ท่าคา โรงเรียนวัดมณีสรรค์ (ไสวประชานุสรณ์) 1278015 พระไพโรจน์ ญาณโรจโน 0874157282
สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร ต.โคกขาม โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1277773 ขรรค์ชัย ขคฺคชโย 0815548566
สระแก้ว อ.อรัญประเทศ ต.ฟากห้วย ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ 1244413 พระประจักษ์ ชัยมงฺคโล 0835404623
สระบุรี อ.แก่งคอย ต.สองคอน วัดแก่งป่าสัก 1227742 พระโชดก ติสาโร 0837293518
สระบุรี อ.มวกเหล็ก ต.มิตรภาพ วัดมวกเหล็กใน 1228008 พระสุพัฒน์ กิตฺติญาโณ 0827392825
สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี ต.บ้านแป้ง ธรรมอุทยานบ้านแป้ง 2001092 พระสุชาติ ฉนฺทสิทฺโธ 0875097555
สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย ต.บ้านสวน วัดหนองทอง 1232134 ไพสิฐ สติมนฺโต 0815785524
สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย ต.บ้านหลุม ศูนย์ปฏิบัติธรรมสำนักงานกัลยาณมิตรจังหวัดสุโขทัย 1999838 จักรพันธ์ อินฺทพลโล 0815454787
สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ ต.บางงาม วัดโพธาราม 1232355 พระมหาธีรพงษ์ ธีรวํโส 0851748819
สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี 2001094 พระโกศล ทิพฺพชโย 0920124464
สุพรรณบุรี อ.สามชุก ต.สามชุก วัดสามชุก 1232348 พระวิศรุต ญาณกนฺโต 0888810623
สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง ต.กระจัน วัดสามัคคีธรรม 1232520 พระสมศักดิ์ สุทฺธชโย 0844663731
สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี 1999513 พระอภิชาต อภินนฺโท 0882277897
สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ ต.แกใหญ่ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ 1243692 พระอนุพล เตธมฺโม 0909213034
หนองคาย อ.โพนพิสัย ต.กุดบง ศูนย์อบรมพุทธอุทยานนานาชาติ 1243826 พิเชษฐ์ ปิยภทฺโท 0827435799
หนองบัวลำภู อ.ศรีบุญเรือง ต.กุดสะเทียน ธุดงคสถานหนองบัวลำภู 2001058 พระทศพร คุตฺตวโร 0849339229
อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง ต.มหาดไทย ธุดงคสถานอ่างทอง (สวนศิริวรรณ) 1244258 พระยุทธพงษ์ สารวฒฺโฑ 0805692246
อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ ต.ไผ่จำศีล วัดฝาง 1233622 พระมหาสุริยะ ปัญญาวชิโร 0839643999
อำนาจเจริญ อ.พนา ต.ไม้กลอน วัดศรีมงคล 1235186 พระมหาจำลักษณ์ ฐิตสาโร 0813980644
อำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ ต.บุ่ง วัดเทพมงคล 1235093 พระเจริญศักดิ์ สุรเตโช 0813980644
อุดรธานี อ.กุมภวาปี ต.เวียงคำ ธุดงคสถานอุดรธานี 2001066 พระมหาสุพล สุพโล 0816722276
อุดรธานี อ.เพ็ญ ต.นาบัว ธุดงคสถานดอนวัดดงบ้านโคก 1999509 พระไชยา ถาวรสทฺโท 0831331074
อุตรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน ต.ป่าคาย ศูนย์อบรมเยาวชนแก้วพฤกษา 1243688 พระอรรถชาติ อตฺถชาโต 0897876546
อุตรดิตถ์ อ.น้ำปาด ต.บ้านฝาย วัดส่องแดด 1238460 พระธีรพล อธิพโล 0882277890
อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี ต.เกาะเทโพ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง 2001081 พระมหาไมตรี อาสภชโย 0846649246
อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี ต.เกาะเทโพ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง (พระ) 2001112 พระมหาไมตรี อาสภชโย 0846649246
อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ต.ท่าโพธิ์ศรี วัดอีสาณสามัคคี 1234395 พระสุรพงษ์ วํสธีโร 0854087305
อุบลราชธานี อ.น้ำขุ่น ต.ตาเกา ที่พักสงฆ์วัดหนองแสง 1244059 พระบุญโสม มหาปุญฺโญ 0811850279
อุบลราชธานี อ.โพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร วัดโนนสวรรค์ศิลาอำภา 1244020 พระมหานิยม โชติวํโส 0811813125
อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี ต.แจระแม วัดศรีโนนยาง 2001083 พระกิตติพงษ์ อคฺควณฺโณ 0823629214
อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี ต.ไร่น้อย วัดยางเทิง 1242899 พระมณี จนฺทโชโต 0823701431
อุบลราชธานี อ.วารินชำราบ ต.บุ่งหวาย ธุดงคสถานอุบลราชธานี 2000958 พระอนุชา อภิชาโต 0831281854
อุบลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ ต.นาคำ วัดศรีบุญเรือง 1234708 พระอธิการพินิจ กิตฺติวณฺโณ 0862467532


โครงการรุ่น10 อุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป

จังหวัด อำเภอ ตำบล ศูนย์อบรม รหัสศูนย์ หัวหน้าศูนย์ เบอร์โทรศัพท์