โครงการรุ่น10 อุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป + บูชาธรรมศูนย์คุณภาพ 1 เดือน

จังหวัด อำเภอ ตำบล ศูนย์อบรม รหัสศูนย์ หัวหน้าศูนย์ เบอร์โทรศัพท์
กระบี่ อ.เมืองกระบี่ ต.ทับปริก วัดคลองใหญ่ 1214805 พระศศิพงศ์ สิริรตโต 0824509723
กรุงเทพมหานคร1 อ.ดอนเมือง ต.สีกัน ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม 2001067 พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร 0854154455
กรุงเทพมหานคร3 อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี วัดคลองภูมิ 1244291 พระมหาสมบัติ ปภาโส 0844560117
กรุงเทพมหานคร4 อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม วัดกก 1210067 พระอุทัย อุทโย 0868414028
กรุงเทพมหานคร7 อ.บางกอกน้อย ต.บางขุนนนท์ วัดภาวนาภิรตาราม 1210360 พระพิเชษฐ์ อภิเชฎฺโฐ 0875940207
กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา ต.ท่ามะกา วัดท่ามะกา 1214375 ณัฐวุฒิ โชติกโร 0946681693
กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย ต.บ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม 1214480 มหาวันชนะ ฐานภทฺโท 0834962908
กาญจนบุรี อ.พนมทวน ต.พนมทวน วัดพุทธบูชา 1214404 พระวุฒิ กิตฺติภทฺโท 0877669722
กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี ต.เกาะสำโรง ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ในอุปถัมป์พระราชภาวนาจารย์ 1999844 จักรกฤช ปิยสีโล 0891753765
กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนบุรี 1243881 ธีรวัฒน์ สุรธีโร 0835406448
กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี ต.ลาดหญ้า สำนักสงฆ์เขารักษ์ 1243882 ระวี อรุณสุโภ 0844242704
กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ ต.เลาขวัญ วัดสุวรรณคีรี(เขาปูน) 1214669 สายทอง สุวณฺณภทฺโท 0861785359
กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ ต.แม่กระบุง วัดถ้ำเนรมิต 2000007 พระครูวิสุทธิกาญจนกิจ บุบผาสุวรรณ 0863392546
กาญจนบุรี อ.หนองปรือ ต.หนองปรือ วัดห้วยใหญ่ 1214706 นิธินันท์ ชาตรตโน 0882342702
กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา ต.ห้วยกระเจา วัดไผ่งาม 1214533 ประยุทธ สุทธิจนฺโท 0843223159
กาฬสินธุ์ อ.คำม่วง ต.ดินจี่ วัดภูพานทอง 2001147 พระสมภพ ปญฺญาสีโล 0852062142
กาฬสินธุ์ อ.ฆ้องชัย ต.ฆ้องชัยพัฒนา วัดโพธิ์ศรีท่าแห่ 1241379 พระมหาสมชาย คณิสฺสโร 0897756779
กาฬสินธุ์ อ.ท่าคันโท ต.ดงสมบูรณ์ วัดสามัคคีธรรม 2001146 พระชิงชัย รุจิรคุโณ 0830948193
กาฬสินธุ์ อ.นาคู ต.สายนาวัง วัดนากระเดา 1243197 พระสุรสิทธิ์ สุรจิตฺโต 0903391094
กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ต.โพนทอง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ 1999508 พระสุปัญชา วิจกฺคโณ 0811230228
กาฬสินธุ์ อ.ห้วยเม็ก ต.ห้วยเม็ก ธุดงคสถานแก้วสำเร็จ 2001059 พระธีรวัจน์ ญาณธีโร 0867988478
กำแพงเพชร อ.โกสัมพีนคร ต.โกสัมพี วัดบ้านไร่ลำปาง 1241182 พระอำนวย สุวณฺณตฺโถ 0882277908
กำแพงเพชร อ.คลองขลุง ต.คลองขลุง วัดเกาะหมู 1214055 พระพิทักษ์ คุณารกฺโข 0897469083
กำแพงเพชร อ.ปางศิลาทอง ต.หินดาต วัดอุดมทรัพย์ 2001069 พระสุวิทย์ โฆสวิชฺโช 0896948441
ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ ต.หัวหนอง วัดศรีบุญเรือง 1212537 พระจันดี จิตฺตชโย 0862206456
ขอนแก่น อ.บ้านฝาง ต.บ้านฝาง ศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวัน 1244305 พระศรายุทธ จนฺทปาโมชฺโช 0880882452
ขอนแก่น อ.หนองเรือ ต.บ้านเม็ง สำนักสงฆ์โป่งช้าง 2001172 พระศิริเดช เตชวโร 0844540858
จันทบุรี อ.มะขาม ต.อ่างคีรี ธุดงคสถานจันทปุระ 1243662 พระพิเชษฐ รติโก 0843870722
ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม ต.ท่าถ่าน ศูนย์อบรมเยาวชนพนมสารคาม (พระ) 2001078 พระสุธน อนนฺตคุโน 0883415702
ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี ต.คลองตำหรุ ศูนย์อบรมชลบุรี(สถานที่อบรมวัดพระธรรมกาย) 1243911 พระครูสมุห์ณัฐ อภิเวชฺโช 0873402002
ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ต.ธรรมามูล ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท (ศูนย์คุณภาพ 1 เดือน) 2001166 พระฉราศรัย นนฺทิโย 0867799809
ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ต.ธรรมามูล ศูนย์ปฏิบัติธรรมชัยนาท 1244096 พระสุขสันต์ สุขสนฺโต 0852450652
ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ วัดภูมิรัตนาราม 1211825 พระมหาเสกสรร สมิทธาโภ 0816293845
ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ ต.โพนทอง ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชัยภูมิ 2000004 พระปลัด เกื้อกูล สุภนนฺโท 0815926631
ชุมพร อ.เมืองชุมพร ต.ขุนกระทิง ธุดงคสถานชุมพร 1243883 พระสำแดง ปญญาทีโป 0868840063
เชียงราย อ.เมืองเชียงราย ต.ท่าสาย ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย 1244260 พระภวินทร์ ฐานินฺโท 0816850009
เชียงราย อ.แม่สรวย ต.ป่าแดด ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สรวย 2001165 พระปฐม ฐานฺปิโย 0878953575
เชียงใหม่1 อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว ศูนย์อบรมเยาวชนวิชุวรชาติ 2001108 พระบุญรัตน์ ฐิตปสาโธ 0888048169
เชียงใหม่1 อ.ฝาง ต.แม่คะ ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง 1999974 พระจรัญ คมฺภีรโต 0905589908
เชียงใหม่1 อ.แม่แตง ต.สบเปิง ศูนย์ปฏิบัติธรรมบุญสุพล 2001109 พระธนาธรณ์ ภทฺรวํโส 0892634904
เชียงใหม่1 อ.สันทราย ต.หนองหาร ธุดงคสถานล้านนา 1243713 พระกล้าธรรม โชติสิปฺโป 0835404604
เชียงใหม่2 อ.จอมทอง ต.ข่วงเปา วัดห้วยตองสัก 1237671 พระครูวาปีวรมานิต - 0817420173
เชียงใหม่2 อ.แม่วาง ต.ดอนเปา ศูนย์ปฏิบัติธรรมล้านนา 1999504 พระไพฑูรย์ มหาลาโภ 0876862843
เชียงใหม่2 อ.หางดง ต.หนองควาย ศูนย์อบรมมงคลชัย 2001126 พระสุรพล สุรพโล 0896342720
เชียงใหม่2 อ.ฮอด ต.บ่อหลวง วัดแม่สะนาม 1243710 พระครูใบฎีกาวิสุทธิ์ ธมฺมสุทฺโธ 0813956947
เชียงใหม่2 อ.ฮอด ต.บ่อหลวง วัดบ้านขุน 1238117 พระสังวรสิทธิโชติ อิทฺธินาโค 0819514789
ตรัง อ.เมืองตรัง ต.บ้านควน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสนแก้วเมืองตรัง 2001142 พระปราโมทย์ อติปุญโญ 0815966833
ตราด อ.เขาสมิง ต.เขาสมิง ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราด 1286095 พระไมตรี ทานสิริโก 0843332811
ตาก อ.พบพระ ต.ช่องแคบ วัดดอนเจดีย์ 1243689 พระ มกรธวัช โสตฺถิชโร 0896585156
ตาก อ.เมืองตาก ต.วังประจบ วัดวังประจบ 1219387 พระ อธิวัฒน์ วรสทฺโธ 0876995774
ตาก อ.แม่สอด ต.แม่กุ วัดศิลาลาด 1999858 พระ วุฒิชัย วุฑฒฺปญฺโญ 0897975337
ตาก อ.วังเจ้า ต.ประดาง ศูนย์อบรมเยาวชนอำเภอวังเจ้า 2001091 พระ ศราวุธ พลสโร 0821027179
ตาก อ.อุ้มผาง ต.แม่จัน สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ 1243686 พระ ธาดา จรณธโร 0819535638
นครนายก อ.องครักษ์ ต.ทรายมูล วัดทวีพูลรังสรรค์ 1215637 พระครูสุธรรมมังคโลภาส สุมงฺคโล 0814051506
นครปฐม อ.กำแพงแสน ต.ห้วยขวาง ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม 1244252 พระอรรถ สุจิตฺโต 0835406653
นครพนม อ.ธาตุพนม ต.น้ำก่ำ วัดโสภณธรรมาราม 1243818 พระมหาวีระวัชร์ วชิรวีโร 0894144442
นครพนม อ.นาหว้า ต.บ้านเสียว วัดสว่างแก้วนภาราม 1218322 พระเหมจักร วรจกฺโก 0874042317
นครราชสีมา1 อ.ขามสะแกแสง ต.โนนเมือง วัดสระแจง (ศูนย์อบรมพระ) 2001087 พระจักรี จิรญฺชโย 0857718350
นครราชสีมา1 อ.โนนสูง ต.เมืองปราสาท วัดคล้า 1216265 พระแฮกเลอร์ ปญฺญาวโร 0881044866
นครราชสีมา1 อ.เมืองนครราชสีมา ต.จอหอ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา 2001149 พระจักกริช กุลเมโธ 0896865615
นครราชสีมา1 อ.เมืองนครราชสีมา ต.ปรุใหญ่ วัดคลองส่งน้ำ 1215744 พระสัญญา ฐานคฺโค 0943647377
นครราชสีมา2 อ.ปักธงชัย ต.ธงชัยเหนือ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา 1243739 พระคะเน ชาคโร 0807399134
นครราชสีมา2 อ.ปักธงชัย ต.ธงชัยเหนือ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา (ศูนย์บวชพระคุณภาพ 1 เดือน) 2001160 พระถวัลย์ จตฺตมโล 0897703006
นครราชสีมา2 อ.ปากช่อง ต.ปากช่อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร 1243737 พระวิทยา วิชฺชาชญฺโญ 0942656274
นครราชสีมา2 อ.ปากช่อง ต.โป่งตาลอง วัดโป่งตาลอง 1216038 พระชาญณรงค์ อคฺควีโร 0849163947
นครราชสีมา2 อ.เสิงสาง ต.สุขไพบูลย์ วัดหนองขนาก 1217001 พระคมกฤชต สุชาโต 0823674642
นครราชสีมา3 อ.ประทาย ต.ทุ่งสว่าง วัดบ้านขี้เหล็ก 2001169 พระปวริศร์ ปวริสฺสโร 0856330446
นครราชสีมา3 อ.เมืองยาง ต.กระเบื้องนอก วัดพุทราพัฒนาราม 1241061 พระสุนา อคฺคธีโร 0807565848
นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม ต.ช้างซ้าย ธุดงคสถานนครธรรม 1243748 พระวัชรชัย จิตฺตวชิโร 0846374388
นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก ต.หัวถนน ศูนย์กัลยาณมิตรท่าตะโก 1243932 พระยงยุทธ วีรธฺมโม 851502087
นครสวรรค์ อ.บรรพตพิสัย ต.หนองกรด วัดคลองธรรม 1219186 พระณัฐพล กุลสิทฺโธ 0831611900
นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก ศูนย์กัลยาณมิตรนครสวรรค์ 1243930 พระบุญชนะ ปุญญฺชโน ปุญญฺชโน 0850623333
นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก วัดภัทรสิทธาราม 1243929 พระสุขเกษม สฺขเขโม สฺขเขโม สฺขเขโม 824509598
นครสวรรค์ อ.แม่เปิน ต.แม่เปิน ศูนย์กัลยาณมิตรแม่เปิน 1999839 พระจิราวัฒน์ ปญฺญาวิสาโล 0832446760
นครสวรรค์ อ.แม่วงก์ ต.แม่เล่ย์ วัดหนองตะเคียน 1244288 พระพิศาล ภาสวีโร 0897831787
นครสวรรค์ อ.แม่วงก์ ต.แม่วงก์ วัดลานตะแบก 2001143 พระเฉลิมพร อคฺควีโร 0897950647
นนทบุรี อ.ไทรน้อย ต.ทวีวัฒนา วัดมะสง 1215207 พระกล้า จิตฺตรกฺโข 0835406402
น่าน อ.ท่าวังผา ต.ผาตอ วัดวังทอง 1218604 พระวิเชียร ปภสฺสโร 0804925510
น่าน อ.ภูเพียง ต.ม่วงตึ๊ด วัดพระธาตุแช่แห้ง 1242693 พระอุกฤษฏ์ พฺรหฺมวํโส 0835404602
บึงกาฬ อ.เซกา ต.ซาง วัดป่าธรรมิกาวาส 1230071 พระประยูร โสภณจิตโต 0857382588
บึงกาฬ อ.พรเจริญ ต.พรเจริญ วัดสังฆธรรมมาราม 1243964 พระศรัทธาวุฒิ อตุโล 0811517907
บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ ต.โนนสมบูรณ์ วัดแก้วประเสริฐวนาราม 2001170 พระวิชัย สุธนฺธโก 0849569110
บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.อีสานเขต วัดโคกตะแบก 1243631 พระนกเล็ก อนนฺตวฑฺโฒ 0884961171
บุรีรัมย์ อ.นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ วัดสมศรี 1217665 ธนศักดิ์ สุตโรจโน 0819953542
บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ ต.บ้านบัว ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 1999524 พระรัชพล อตฺถทสฺสโน 0897218014
ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.ระแหง ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว 2001076 พระศรีรัตน์ โชติรตโน 0868142144
ปทุมธานี อ.สามโคก ต.บ้านงิ้ว วัดอัมพุวราราม 1215354 พระเมธี สมฺมาปญฺโญ 0876943594
ปทุมธานี(วัดพระธรรมกาย) อ.คลองหลวง ต.คลองสาม วัดพระธรรมกาย 1210008 พระมหาสมคิด ฉนฺทิสฺสโร 0000000000
ปทุมธานี(วัดพระธรรมกาย) อ.คลองหลวง ต.คลองสาม วัดพระธรรมกาย (สามเณรเติมเต็ม) 2001137 พระต่อชัย ชยธโร 0000000000
ปทุมธานี(วัดพระธรรมกาย) อ.คลองหลวง ต.คลองสาม วัดพระธรรมกาย (ศูนย์คุณภาพ 1 เดือน) 2001151 พระมหาสมคิด ฉนฺทิสฺสโร 0894498786
ประจวบคีรีขันธ์ อ.ทับสะแก ต.เขาล้าน สำนักสงฆ์เขาดิน 1999842 พระทองดี ขนฺติสุโภ 0850725191
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย ต.ไชยราช วัดคอกอ้ายเผือก 1243894 พระชัยวัฒนน์ ชยวฑฺโฒ 0861739915
ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปราณบุรี ต.ปราณบุรี วัดสิทธิสังฆาราม 1226804 พระบารมี อธิจิตฺโต 0880105418
ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ต.เกาะหลัก ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ 1243892 พระวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน 0860100450
ประจวบคีรีขันธ์ อ.สามร้อยยอด ต.ไร่เก่า วัดเนินกรวด 1242893 พระวันชัย กตวโร 0852638102
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี ต.บ่อทอง วัดหนองไผ่ล้อม 1222028 พระฉลองชัย คณุตฺตโม 0868933594
ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี ต.โนนห้อม ธุดงคสถานปราจีนบุรี 1243745 พระธีรากานต์ สมปญฺโญ 0824509913
ปราจีนบุรี(เขาแก้วเสด็จ) อ.กบินทร์บุรี ต.บ้านนา ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ 1243968 พระบัณฑิต ธีรวโร 0853545886
พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน ต.พุทเลา ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา 2001156 พระไพศิลป์ สิปฺปทีโป 0915015836
พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน ต.หันสัง ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน 2001155 พระมานพ อคฺคมาณโว 0850657100
พะเยา อ.เชียงคำ ต.เชียงบาน วัดทองแย้ม 1225298 พระพสิษฐ์ สุภรตโน 0827627602
พังงา อ.ท้ายเหมือง ต.ลำภี สำนักสงฆ์คลองห้าง 1999834 พระมหาทวี อินฺทโชโต 0845562609
พิจิตร อ.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน สำนักปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตร 1999690 พระสมพล สนฺติมโน 0897097514
พิษณุโลก อ.วังทอง ต.วังนกแอ่น ธุดงคสถานพิษณุโลก 1243722 พระยอ สุทฺธจิตฺโต 0823584741
เพชรบุรี อ.ท่ายาง ต.ท่าแลง ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี(พระ) 1244284 พระครูใบฎีกาวรวิทย์ ถิรปญฺโญ 0868953113
เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.นาป่า ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ 1244102 พระมหาอมร เทวธมฺโม 0882277989
เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ ต.หนองย่างทอย วัดเตาถ่าน 2001158 พระสมคิด สีลคุตฺโต 0894045272
แพร่ อ.วังชิ้น ต.แม่ป้าก ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ 1244243 พระอนัตตชัย ฐิตชโย 0815556816
ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.วิชิต ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ต 1243983 พระสุริยา พลญฺชโย 0835408155
มหาสารคาม อ.เชียงยืน ต.เชียงยืน วัดโพธิ์ศรีสว่าง 1223404 พระครูพุทธิธรรมประยุต พระครูพุทธิธรรมประยุต 0804044778
มหาสารคาม อ.เชียงยืน ต.หนองซอน วัดราษฎร์สังคม 1223425 พระธีรภัทร์ อติภัทโท 0880297556
มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม ต.ตลาด วัดมหาชัย 1222807 พระชนาธิป อคฺคธีโร 0845686469
มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ต.มุกดาหาร ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมุกดา ป่าภูดินวราราม 2001145 พระสุรพันธ์ สุริยธัมโม 0801299688
แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย ต.แม่ลาน้อย วัดป่าหมาก 1243947 พระมานัส ทินฺนพโล 0897959066
แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ วัดท่าข้ามเหนือ 1239799 พระประหยัด ฐานปตฺโต 0807939262
ยโสธร อ.ทรายมูล ต.ทรายมูล วัดนาโป่ง 1222752 พระศุภชัย ฐานธมฺโม 0823090960
ยโสธร อ.ป่าติ้ว ต.โคกนาโก สำนักสงฆ์ดอกประดู่ภูใหญ่ 1243917 พระสมพงษ์ ธมฺมวีโร 0833297072
ยโสธร อ.มหาชนะชัย ต.สงยาง วัดป่าดอนธาตุ 1222576 พระมหาธานนท์ เวคชโย 0886475888
ยโสธร อ.เลิงนกทา ต.สามัคคี วัดมัคคาราม 2001161 พระจิระพงค์ จิรธมฺโม 0905983208
ยะลา อ.เบตง ต.อัยเยอร์เวง วัดพุทธมงคล 1243621 พระศุภวัตน์ ธมฺมสุโภ 0814782699
ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย ต.เกษตรวิสัย วัดป่ายาง 1224302 พระสุนทร อตฺตเปโม 0931203984
ร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ ต.หมูม้น ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมีชัย 1244304 พระบุญจันทร์ พลวฺฒโฒ 0881679304
ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี ต.นิเวศน์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมจินดามณี 1999864 พระภูรินทร์ จิตฺตวชิโร 0885634258
ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ ต.หนองหลวง วัดหนองสำราญ 1224029 พระต้อย คุณํกโร 0896090768
ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก ต.หนองพอก วัดป่าศิริมงคล 1243807 พระเนตร มนาโป 0899174373
ร้อยเอ็ด อ.หนองฮี ต.เด่นราษฎร์ วัดเด่นราษฏร์ 1241631 พระจินดา ชาคโร 0883149227
ระนอง อ.เมืองระนอง ต.บางนอน ศูนย์กัลยาณมิตรแก้วระนอง 1244254 พระศรชัย อคฺคสุโภ 0876882405
ระยอง อ.บ้านค่าย ต.บางบุตร ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 2001071 พระวุฒิ อภิวุฑฺโฒ 0863223496
ราชบุรี อ.จอมบึง ต.จอมบึง ศูนย์อบรมเยาวชนจอมบึง 1244295 พระภูมิ กตญาโณ 0873670615
ราชบุรี อ.บ้านโป่ง ต.กรับใหญ่ วัดห้วยเจริญผล 1226770 พระสมชาย ฌานานนฺโท 0894953397
ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี ต.คุ้งน้ำวน ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช 1243871 พระสุเมธ สุเมโธ 0875185969
ลพบุรี อ.โคกสำโรง ต.วังเพลิง ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี 1243666 พระมหาณัฐวุฒิ มโนชโย 0845178864
ลพบุรี อ.ชัยบาดาล ต.นาโสม ศูนย์ปฏิบัติธรรมทรัพย์เจริญ 1243668 พระชัยยา ปุญฺญกาโม 0881188525
ลพบุรี อ.ชัยบาดาล ต.นิคมลำนารายณ์ ธุดงคสถานชัยบาดาล 2001082 พระอำนาจเวธน์ สกฺกวํโส 0867529986
ลพบุรี อ.บ้านหมี่ ต.ดอนดึง ธุดงคสถานบ้านหมี่ 1286124 พระสุรชัย ชยสโม 0868906422
ลพบุรี อ.พัฒนานิคม ต.พัฒนานิคม ธุดงคสถานพัฒนานิคม 1244262 พระปิยะพงษ์ วิสาลธมฺโม 0877492041
ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี ต.นิคมสร้างตนเอง ธุดงคสถานเมืองลพบุรี 2001157 พระนิรันดร์ ปภากโร 0827691746
ลำปาง อ.เถิน ต.แม่ปะ ศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรม 1243671 พระวิชัย อภิชโย 0880154221
ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บ่อแฮ้ว ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง 1244265 พระชาญจิตร์ ญาณยุตฺโต 0835404877
ลำพูน อ.เมืองลำพูน ต.ศรีบัวบาน สำนักสงฆ์พุทธธรรมมารามเด่นนกแต้ 1999499 พระณัฐพงษ์ กตปุญโญ 0894838820
เลย อ.ภูเรือ ต.หนองบัว วัดประชาสามัคคี 1310625 พระชัชวาล ทิตฺตมงฺคโล 0851845734
ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ ต.ตระกาจ ที่พักสงฆ์บ้านโนนสมบูรณ์ 1999537 พระอุทัย ฐานภทฺโท 0881087966
ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ ต.ผักแพว วัดบ้านสวนฝ้าย 2001168 พระมนตรี ณฏฺฐมโน 0898892980
ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.ห้วยเหนือ ที่พักสงฆ์เทพวรสิทธิ์ภาวนาขุขันธ์ 2001072 พระสนชัย ธมฺมเขโม 0932238423
ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ์ ต.หนองฮาง สำนักสงฆ์บ้านห้วยตามาย 1286121 พระวินัย สุโรจโน 0903597198
ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ ต.ห้วยตึ๊กชู สำนักสงฆ์แก้วภาวนา 1243760 พระบุญมา ธมฺมปญฺโญ 0880843350
ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล ต.เมืองคง วัดเมืองคง 1229486 พระธรา กิตฺติธโร 0875835375
ศรีสะเกษ อ.วังหิน ต.บุสูง ที่พักสงฆ์วังศิลา 2001162 พระณํฏฐ์ธนชัย กลฺยาณธมฺโม 0852081072
ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย ต.กำแพง วัดสระกำแพงใหญ่ 1229065 พระสุเทพ กวิวํโส 0846588832
ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย ต.ปะอาว วัดบ้านดู่ 1229099 พระสราวุฒิ โฆสวฑฺฒโน 0881006310
สกลนคร อ.บ้านม่วง ต.โนนสะอาด วัดธรรมมงคลรังษี 2001159 พระภูเบศ ภูริจิตโต 0927231072
สกลนคร อ.โพนนาแก้ว ต.นาแก้ว ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมอุทยานเทพนิมิต 1286117 พระสุรศักดิ์ ฐาณกโร 0882277636
สกลนคร อ.ภูพาน ต.โคกภู ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูพานพุทธนิมิต 2001144 พระวิสุทธิ์ จกฺรตโน 0822145482
สงขลา อ.บางกล่ำ ต.ท่าช้าง ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ (บุคคลทั่วไป) 1244268 พระจิระศักดิ์ คุณสก.โก 0850809184
สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางกอบัว วัดบางกอบัว 1227344 พระบุญเยี่ยม ปาสาทิโก 0849733896
สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ในคลองบางปลากด วัดคู่สร้าง 1227418 พระเอกพล ธนินฺโท 0800972780
สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน ศูนย์อบรมสมุทรปราการ 1244294 พระธรรมนูญ สตินธโร 0983309113
สมุทรสงคราม อ.อัมพวา ต.ท่าคา วัดมณีสรรค์ 1232797 พระสมคิด สจฺจธโร 0823642356
สมุทรสาคร อ.บ้านแพ้ว ต.ยกกระบัตร วัดธรรมโชติ 2001164 พระธนสิทธิ์ สิทฺธรตโน 0867677976
สระแก้ว อ.อรัญประเทศ ต.ฟากห้วย ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ 1244413 พระประจักษ์ ชัยมงฺคโล 0835404623
สระบุรี อ.บ้านหมอ ต.บ้านครัว วัดมหาโลก(ลานคา) 1228126 พระโชดก ติสาโร 0837293518
สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี ต.บ้านแป้ง ธรรมอุทยานบ้านแป้ง 2001092 สุชาติ ฉนฺทสิทโธ 0875097555
สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย ต.บ้านหลุม ศูนย์ปฏิบัติธรรมสำนักงานกัลยาณมิตรจังหวัดสุโขทัย 1999838 พระจักรพันธุ์ อินฺทพโล 0815454787
สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ ต.บางงาม วัดโพธาราม 1232355 พม.ธีรพงษ์ ธีรวํโส 0851748819
สุพรรณบุรี อ.สามชุก ต.สามชุก วัดสามชุก 1232348 พระวิศรุต ญาณกนฺโต 0852975180
สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง ต.กระจัน วัดสามัคคีธรรม 1232520 พระสมศักดิ์ สุทฺธชโย 0844663731
สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี 1999513 พระอภิชาติ อภินนฺโท 0882277897
สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ ต.แกใหญ่ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ 1243692 พระสมพงษ์ ยโสธโร 0835404851
สุรินทร์ อ.รัตนบุรี ต.ดอนแรด วัดศิลาวรรณ 1241573 พระประยูรณ์ วิสุทฺโธ 0894534365
หนองคาย อ.โพนพิสัย ต.กุดบง วัดป่าโนนสะอาด 1229922 พระนิพนธ์ สุริปุญโญ 0868341717
หนองคาย อ.โพนพิสัย ต.กุดบง ศูนย์อบรมพุทธอุทยานนานาชาติ 1243826 พระพิเชษฐ์ ปิยภทฺโท 0827435799
หนองบัวลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู ต.ลำภู วัดป่าอุทยาน 1243787 พระทศพร คุตฺตวโร 0849339229
อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ ต.ไผ่จำศีล วัดฝาง 1233622 พระยุทธพงษ์ สารวฒฺโฑ 0875572246
อำนาจเจริญ อ.ลืออำนาจ ต.เปือย วัดป่าเรไร 1243952 พระสันติ สนฺตจิตฺโต 0811980644
อุดรธานี อ.กุมภวาปี ต.เวียงคำ ธุดงคสถานอุดรธานี 2001066 พระมหาสุพล สุพโล 0816722276
อุดรธานี อ.เพ็ญ ต.นาบัว ธุดงคสถานดอนวัดดงบ้านโคก 1999509 พระไชยา ถาวรสทฺโท 0831331074
อุตรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน ต.ป่าคาย ศูนย์อบรมเยาวชนแก้วพฤกษา 1243688 พระอรรถชาติ อตฺถชาโต 0897876546
อุตรดิตถ์ อ.น้ำปาด ต.บ้านฝาย วัดส่องแดด 1238460 พระอรรถชาติ อตฺถชาโต 0897876546
อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี ต.เกาะเทโพ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง (พระ) 2001112 พระมหาไมตรี อาสภชโย 0846649246
อุบลราชธานี อ.เขมราฐ ต.หนองสิม วัดนาหว้า 1234523 พระหนูกาญจน์ เหมโก 0857277066
อุบลราชธานี อ.ดอนมดแดง ต.ท่าเมือง วัดยางกระเดา 1233825 พระประจง ธีรพโล 0890194062
อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ต.ท่าโพธิ์ศรี วัดอีสาณสามัคคี 1234395 พระสุรพงษ์ วํสธีโร 0854087305
อุบลราชธานี อ.ตระการพืชผล ต.ขุหลุ วัดศรีตระการ 1234059 พระบัญชา สมจิตฺโต 0811010554
อุบลราชธานี อ.น้ำขุ่น ต.ตาเกา ที่พักสงฆ์วัดหนองแสง 1244059 พระบุญโสม มหาปุญโญ 0811850279
อุบลราชธานี อ.โพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร วัดสารภี 1244124 พระสุวิจันทร์ ุถทฺทวโร 0887246836
อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี ต.แจระแม วัดศรีโนนยาง 2001083 พระกิตติพงษ์ อคฺควณฺโณ 0823629214
อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี ต.ไร่น้อย วัดยางเทิง 1242899 พระมณี จนทฺโชโต 0823701431
อุบลราชธานี อ.วารินชำราบ ต.บุ่งหวาย ธุดงคสถานอุบลราชธานี 2000958 พระอนุชา อภิชาโต 0831281854
อุบลราชธานี อ.วารินชำราบ ต.หนองกินเพล วัดหนองกินเพล 1234562 พระครูวาปีปทุมกิจ พระฉลวย 0817186577
อุบลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ ต.นาคำ วัดศรีบุญเรือง 1234708 พระอธิการพินิจ กิตฺติวณฺโณ 0862467532
อุบลราชธานี อ.สิรินธร ต.คำเขื่อนแก้ว วัดสวนสนสังฆาราม 1243837 พระสมร ธมฺมารุโณ 0847840916


โครงการรุ่น9 อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน100,000รูป+สามเณรม.ปลาย+อุดมศึกษา

จังหวัด อำเภอ ตำบล ศูนย์อบรม รหัสศูนย์ หัวหน้าศูนย์ เบอร์โทรศัพท์
กระบี่ อ.เมืองกระบี่ ต.ทับปริก วัดคลองใหญ่ 1214805 พระศศิพงศ์ สิริรตโน 0824509723
กรุงเทพมหานคร1 อ.ดอนเมือง ต.สีกัน วัดพุทธสยาม (สีกัน) 1210186 พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร 0854154455
กรุงเทพมหานคร1 อ.ดอนเมือง ต.สีกัน ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม 2001067 พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร 0854154455
กรุงเทพมหานคร3 อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี วัดคลองภูมิ 1244291 พระพิจิตร ปภากโร 0867799768
กรุงเทพมหานคร4 อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม วัดกก 1210067 พระอุทัย อุทโย 0862421854
กรุงเทพมหานคร7 อ.ตลิ่งชัน ต.คลองชักพระ ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่าง (ที่ดินตลิ่งชัน) 2001086 พระณรงค์กร สุมนวํโส 0851005565
กรุงเทพมหานคร7 อ.ตลิ่งชัน ต.ฉิมพลี ศูนย์ปฏิบัติธรรมตลิ่งชัน 1999824 พระเกรียงฤทธิ์ สิริธโน 0813108468
กรุงเทพมหานคร7 อ.บางกอกน้อย ต.บางขุนนนท์ วัดภาวนาภิรตาราม 1210360 พระพิเชษฐ์ อภิเชฏโฐ 0875940207
กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ ต.ลิ่นถิ่น โรงเรียนร่มเกล้า (กาญจนบุรี) 1276395 พระระวี อรุณสุโภ 0844242704
กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา ต.ท่ามะกา วัดท่ามะกา 1214375 พระณัฐวุฒิ โชติกโร 0915516887
กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย ต.บ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม 1214480 พระมหาวันชนะ ฐานภทฺโท 0834962908
กาญจนบุรี อ.พนมทวน ต.พนมทวน วัดพุทธบูชา 1214404 พระวุฒิ กิตฺติภทฺโท 0877669722
กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี ต.เกาะสำโรง ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ในอุปถัมป์พระราชภาวนาจารย์ 1999844 พระจักรกฤช ปิยสีโล 0891753765
กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนบุรี 1243881 พระธีรวัฒน์ สุรธีโร 0835406448
กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ ต.เลาขวัญ วัดสุวรรณคีรี(เขาปูน) 1214669 พระสายทอง สุวณฺณภทฺโท 0861785359
กาญจนบุรี อ.หนองปรือ ต.หนองปรือ วัดห้วยใหญ่ 1214706 พระนิธินันท์ ชาตรตโน 0882342702
กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา ต.ห้วยกระเจา วัดไผ่งาม 1214533 พระประยุทธ สุทธิจนฺโท 0843223159
กาฬสินธุ์ อ.นาคู ต.สายนาวัง โรงเรียนบ้านนากระเดา 1264680 พระสุรสิทธิ์ สุรจิตฺโต 0903391094
กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ต.โพนทอง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ 1999508 พระสุปัญชา วิจกฺขโณ 0921344682
กาฬสินธุ์ อ.ห้วยเม็ก ต.ห้วยเม็ก ธุดงคสถานแก้วสำเร็จ 2001059 พระธีรวัจน์ ญาณธีโร 0867988478
กำแพงเพชร อ.คลองขลุง ต.วังแขม โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1273304 พระพิทักษ์ คุณรฺกโข 0897469083
กำแพงเพชร อ.ปางศิลาทอง ต.หินดาต วัดอุดมทรัพย์ (สามเณร) 2001121 พระสุวิทย์ โฆสวิชฺโช 0896948441
กำแพงเพชร อ.ปางศิลาทอง ต.หินดาต วัดอุดมทรัพย์ (พระ) 2001122 พระสุวิทย์ โฆสวิชฺโช 0896948441
ขอนแก่น อ.โนนศิลา ต.โนนศิลา โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1259382 พระคณิศร ทิตฺตพโล 0876362556
ขอนแก่น อ.บ้านฝาง ต.บ้านฝาง ศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวัน 1244305 พระศรายุทธ จันทปาโมชโช 0880882452
จันทบุรี อ.มะขาม ต.อ่างคีรี ธุดงคสถานจันทปุระ 1243662 พระหิรัญ ฐิตวฑฺฒโน 0835406297
ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม ต.ท่าถ่าน ศูนย์อบรมเยาวชนพนมสารคาม (สามเณร) 2001077 พระศุภชัย ภทฺรชโย 0873265327
ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม ต.ท่าถ่าน ศูนย์อบรมเยาวชนพนมสารคาม (พระ) 2001078 พระศุภชัย ภทฺรชโย 0873265327
ชลบุรี อ.บางละมุง ต.หนองปรือ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) 1249367 พระทวีป พุทฺธิทีโป 0877145966
ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ต.ธรรมามูล ศูนย์ปฏิบัติธรรมชัยนาท 1244096 พระสุขสันต์ สุขฺขสนฺโต 0850454625
ชัยภูมิ อ.บำเหน็จณรงค์ ต.บ้านชวน วัดหนองสองห้อง 1211943 พระบุญญฤทธิ์ ปุญฺญสิทฺโธ 0894915770
ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ ต.บ้านเล่า โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร 1257902 พระนิคม มณิสุโภ 0894099997
ชุมพร อ.ปะทิว ต.ดอนยาง ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพรทิพย์ 2001110 พระสำแดง ปญฺญาธีโป 0868840063
ชุมพร อ.เมืองชุมพร ต.ขุนกระทิง ธุดงคสถานชุมพร 1243883 พระพันธ์ดิษฐ ยติวํโส 0894703368
เชียงราย อ.เมืองเชียงราย ต.ท่าสาย ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย 1244260 พระภวินทร์ ฐานินฺโท 0816850009
เชียงใหม่1 อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว ศูนย์อบรมเยาวชนวิชุวรชาติ 2001108 พระบุญรัตน์ ฐิตปสาโท 0888048169
เชียงใหม่1 อ.ฝาง ต.แม่คะ ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง 1999974 พระธนฤทธิ์ 0815616077 0815616077
เชียงใหม่1 อ.แม่แตง ต.สบเปิง ศูนย์ปฏิบัติธรรมบุญสุพล 2001109 พระธนาธรณ์ ภทฺรวํโส 0892634904
เชียงใหม่1 อ.สันทราย ต.หนองหาร ธุดงคสถานล้านนา 1243713 พระกล้าธรรม โชติสิปฺโป 0835404604
เชียงใหม่2 อ.จอมทอง ต.ข่วงเปา วัดห้วยตองสัก 1237671 พระครูวาปีวรมานิต - 0817420173
เชียงใหม่2 อ.แม่วาง ต.ดอนเปา ศูนย์ปฏิบัติธรรมล้านนา 1999504 พระไพฑูรย์ มหาลาโภ 0876862843
เชียงใหม่2 อ.ฮอด ต.บ่อหลวง วัดแม่สะนาม 1243710 พระใบฎีกาวิสุทธิ์ ธมฺสุทโธ 0813956947
ตรัง อ.เมืองตรัง ต.นาท่ามเหนือ วัดสิทธิชัยรังสรรค์ (สิทธิไชยบำรุง) 1220466 พระสันติชัย ฐานวีโร 0952023072
ตราด อ.เขาสมิง ต.เขาสมิง ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราด 1286095 พระไมตรี ทานสิริโก 0843332811
ตาก อ.พบพระ ต.ช่องแคบ วัดดอนเจดีย์ 1243689 พ.มกรธวัช โสตฺถิธโร 0896585156
ตาก อ.เมืองตาก ต.วังประจบ วัดวังประจบ 1219387 พระทวีศักดิ์ ธมฺมกิตฺติโก 0851322048
ตาก อ.แม่สอด ต.แม่กุ วัดศิลาลาด 1999858 พ.วุฒิชัย วุฑฺฒปญฺโญ 0897975337
ตาก อ.วังเจ้า ต.ประดาง ศูนย์อบรมเยาวชนอำเภอวังเจ้า 2001091 พ.ศราวุธ พลสโร 0882277882
ตาก อ.อุ้มผาง ต.แม่จัน สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ (บวชพระ) 2001114 พระธาดา จรณธโร 0819535638
ตาก อ.อุ้มผาง ต.แม่จัน สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ 1243686 พ.ธาดา จรณธโร 0819535638
นครนายก อ.องครักษ์ ต.ทรายมูล วัดทวีพูลรังสรรค์ 1215637 พระครูสุธรรมมังคโลภาส สุมงฺคโล 0814051506
นครปฐม อ.กำแพงแสน ต.ห้วยขวาง ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม(พระ) 2001097 พระอรรถ สุจิตฺโต 0835406653
นครปฐม อ.กำแพงแสน ต.ห้วยขวาง ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม 1244252 พ.พีรพงศ์ ปญฺญาธิโก 0871692045
นครพนม อ.นาแก ต.นาแก วัดธาตุศรีคุณ 1218014 พระมหาสมนึก โฆสชโย 0836617755
นครพนม อ.นาหว้า ต.เหล่าพัฒนา วัดโพนสว่าง 1218328 พระอรรคเดช สามตถิโก 0882277719
นครราชสีมา1 อ.ขามสะแกแสง ต.โนนเมือง วัดสระแจง (ศูนย์อบรมพระ) 2001087 พระวันชัย ภทฺทปญฺโญ 0853666779
นครราชสีมา1 อ.ขามสะแกแสง ต.โนนเมือง วัดสระแจง 1216943 พระวสันต์ พลวํโส 0859054818
นครราชสีมา1 อ.โนนสูง ต.เมืองปราสาท วัดคล้า (ไซต์สามเณร) 2001074 พระมหามนัสวี ฐิตธมฺโม 0894529830
นครราชสีมา1 อ.โนนสูง ต.เมืองปราสาท วัดคล้า 1216265 พระแฮคเลอร์ ปญฺญาวโร 0881044866
นครราชสีมา1 อ.เมืองนครราชสีมา ต.ปรุใหญ่ วัดคลองส่งน้ำ 1215744 พระธิติพงษ์ สารปุณฺโณ 0853390665
นครราชสีมา2 อ.ปักธงชัย ต.ธงชัยเหนือ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา ไซท์ 1 (พระ) 1244310 พระคะเน ชาคโร 0851379289
นครราชสีมา2 อ.ปักธงชัย ต.ธงชัยเหนือ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา ไซท์ 2 (สามเณร) 1244309 พระคมกฤชต สุชาโต 0823674642
นครราชสีมา2 อ.ปากช่อง ต.ปากช่อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร 1243737 พระวิทยา วิชฺชาชญฺโญ 0942656274
นครราชสีมา3 อ.แก้งสนามนาง ต.บึงพะไล วัดศาลาหนองขอน (ไซค์บวชพระ) 2001098 พระปิยกร เตชกโร 0807386450
นครราชสีมา3 อ.แก้งสนามนาง ต.บึงพะไล วัดศาลาหนองขอน 1217098 พระณรงค์ศักดิ์ ฐิตเมโธ 0908366864
นครราชสีมา3 อ.ประทาย ต.กระทุ่มราย วัดหนองบัวน้อย 2001075 พระปวริศร์ ปวริสฺสโร 0856330446
นครราชสีมา3 อ.ประทาย ต.กระทุ่มราย วัดหนองบัวน้อย (ไซท์สามเณร) 2001103 พระอภัย จรณธัมโม 0856330446
นครราชสีมา3 อ.เมืองยาง ต.กระเบื้องนอก วัดพุทราพัฒนาราม 1241061 พระพัฒนพงษ์ ปญฺญาวชิโร 0852058945
นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม ต.ช้างซ้าย ธุดงคสถานนครธรรม 1243748 พระวัชรชัย จิตฺตวชิโร 0846374388
นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก ต.หัวถนน ศูนย์กัลยาณมิตรท่าตะโก 1243932 ยงยุทธ วีรธฺมโม 851502087
นครสวรรค์ อ.บรรพตพิสัย ต.บ้านแดน วัดนาหุบ 1219165 พระณัฐพล กุลสิทฺโธ 805879376
นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก ศูนย์กัลยาณมิตรนครสวรรค์ 1243930 พระบุญชนะ ปุญญชโน 0850623333
นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก วัดภัทรสิทธาราม 1243929 พระสุขเกษม สฺขเขโม 0824509598
นครสวรรค์ อ.แม่เปิน ต.แม่เปิน ศูนย์กัลยาณมิตรแม่เปิน 1999839 พระจิราวัฒน์ ปญฺญาวิสาโล 876879601
นครสวรรค์ อ.แม่วงก์ ต.แม่เล่ย์ วัดหนองตะเคียน 1244288 พม.พิศาล ภาสวีโร 0897831787
นนทบุรี อ.ไทรน้อย ต.ไทรน้อย วัดไทรใหญ่ 1215216 พระพิเชฐ เขมเชฏโฐ 0851519993
นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส ต.โคกเคียน ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น 2001106 พระสุชยา มุนิเสฏฺโฐ 0843009995
น่าน อ.เวียงสา ต.กลางเวียง ศูนย์วิปัสสนาสมเด็จสุญฺญตวิโมกข์ 2001080 พระอุกฤษฏ์ พฺรหฺมวํโส 0835404602
บึงกาฬ อ.เซกา ต.ซาง วัดป่าธรรมิกาวาส 1230071 พรประยูร โสภณจิตโต 0857382588
บึงกาฬ อ.พรเจริญ ต.พรเจริญ วัดสังฆธรรมมาราม 1243964 พระศรัทธาวุฒิ อตุโล 0811517907
บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ ต.บ้านบัว ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 1999524 พระปลัด เกื้อกูล 0815926631
ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองสอง วัดพระธรรมกาย (รุ่น อุดมศึกษา เฟส 2) 2001131 พระมหาสมคิด ฉนฺทิสฺสโร 0000000000
ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.ระแหง ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว 2001076 พระศรีรัตน์ โชติรตโน 0868142144
ปทุมธานี อ.สามโคก ต.บ้านงิ้ว วัดอัมพุวราราม 1215354 พระศรีธิปย์ ถามิโก 0897728796
ปทุมธานี(วัดพระธรรมกาย) อ.คลองหลวง ต.คลองสาม วัดพระธรรมกาย 1210008 พระมหาสมคิด ฉนฺทิสฺสโร 0894498786
ปทุมธานี(วัดพระธรรมกาย) อ.คลองหลวง ต.คลองสาม วัดพระธรรมกาย (สามเณร ม.ปลายสู่ AEC) 2001063 พระอารักษ์ ภูริวฒฺฑโก 0000000000
ปทุมธานี(วัดพระธรรมกาย) อ.คลองหลวง ต.คลองสาม วัดพระธรรมกาย (รุ่น อุดมศึกษา เฟส 1 ปิดรับสมัครแล้ว) 2001064 พระมหาสมคิด ฉนฺทิสฺสโร 0000000000
ปทุมธานี(วัดพระธรรมกาย) อ.คลองหลวง ต.คลองสาม วัดพระธรรมกาย (สามเณรเติมเต็ม) 2001137 พระปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ 0000000000
ประจวบคีรีขันธ์ อ.ทับสะแก ต.เขาล้าน สำนักสงฆ์เขาดิน 1999842 พระทองดี ขนติสุโภ 0850725191
ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปราณบุรี ต.ปราณบุรี วัดสิทธิสังฆาราม 1226804 พระบารมี อธิจิตโต 0880105418
ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ต.เกาะหลัก ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ 1243892 พระวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน 0860100450
ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน ต.ทับใต้ วัดหนองพรานพุก 1226789 พระหนู สุภาสโก 0815722827
ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี ต.โนนห้อม ธุดงคสถานปราจีนบุรี 1243745 พระวัชรวีรย์ อธิญาโณ 0815654172
ปราจีนบุรี(เขาแก้วเสด็จ) อ.กบินทร์บุรี ต.บ้านนา ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ 1243968 พระมหาศตวรรษ ธมฺมวํโส 0876573653
พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ ต.หนองขนาก ศูนย์อบรมเยาวชนหนองขนาก 2001099 พระพงษ์ศักดิ์ ชุณหารุโณ 0819372373
พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง ต.สามไถ วัดใหญ่เทพนิมิตร 1221021 พระนิรุต วิชชุตฺตโร 0850050263
พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา ต.สวนพริก วัดบรมวงศ์อิศรวราราม 1220599 พระไพศิลป์ สิปฺปทีโป 0915015836
พะเยา อ.เมืองพะเยา ต.บ้านต๋อม วัดพระธาตุจอมทอง 1243920 พระมหาอัศนัย วิสฺสุตชโย 0846975015
พังงา อ.ท้ายเหมือง ต.ลำภี สำนักสงฆ์คลองห้าง 1999834 พระพิทยา ภทฺทวิชฺโช 0899729232
พัทลุง อ.ปากพะยูน ต.ฝาละมี วัดพระเกิด 1227137 พระบัญชา ปญฺญาวโส 0872266142
พิจิตร อ.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน สำนักปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตร 1999690 พระภาสวัฒน์ โอภาโส 0876840415
พิษณุโลก อ.วังทอง ต.วังนกแอ่น ธุดงคสถานพิษณุโลก (ไซต์บวชพระ) 2001100 พระยอ สุทฺธจิตฺโต 0823584741
พิษณุโลก อ.วังทอง ต.วังนกแอ่น ธุดงคสถานพิษณุโลก 1243722 พระทองมี ชยวีโร 0814709982
เพชรบุรี อ.ท่ายาง ต.ท่าแลง ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี(พระ) 1244284 พระวรวิทย์ ถิรปญฺโญ 0868953113
เพชรบุรี อ.ท่ายาง ต.ท่าแลง ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี(สามเณร) 1244285 พระพิชิต มุตฺตมโล 0824419579
เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.นาป่า ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ 1244102 พระวัฒนชัย หิตวฑฺโฒ 0824356795
แพร่ อ.วังชิ้น ต.แม่ป้าก ศูนย์อบรมเยาวชนแพร่ 2000997 พระชาติวุฒิ อภิปุญโญ 0884115440
ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.วิชิต ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ต 1243983 พระสุริยา พลญฺชโย 0835408155
ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.วิชิต ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ต (สามเณร) 2001089 พระสุริยา พลญฺชโย 0835408155
มหาสารคาม อ.เชียงยืน ต.เชียงยืน วัดโพธิ์ศรีสว่าง 1223404 พระครูพุทธิธรรมประยุต พระครูพุทธิธรรมประยุต 0804044778
มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม ต.ตลาด วัดมหาชัย 1222807 พระชนาธิป อคฺคธีโร 0845686469
มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ต.มุกดาหาร วัดศรีปทุม 1999522 พระสุรพันธ์ สุริยธมฺโม 0801299688
มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ ต.ดงหมู วัดนิคมเกษตร 1241544 พระกฤษณา ชยคฺโค 0851832168
แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย ต.แม่ลาน้อย ธรรมอุทยานแก้วกลางดอย 2001073 พระศุภชัย คณสกฺโก 0856255745
แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ วัดท่าข้ามเหนือ 1239799 พระประหยัด ฐานปตฺโต 0807939262
ยโสธร อ.มหาชนะชัย ต.สงยาง วัดป่าดอนธาตุ 1222576 พระมหาธานนท์ เวคชโย 0886475888
ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย ต.เกษตรวิสัย วัดป่ายาง 1224302 พระสุริยา ปโยโค 0903424199
ร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ ต.หมูม้น ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมีชัย 1244304 พระธีรศักดิ์ ปิตชโย 0812850169
ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี ต.นิเวศน์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมจินดามณี 1999864 พระจินดาน์ ชาคร 0863617026
ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ ต.บัวแดง วัดสระปทุม 1242129 พระปภังกร สุชาโต 0942947767
ร้อยเอ็ด อ.พนมไพร ต.พนมไพร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1263474 พระบุญจันทร์ พลวฑฺโฒ 0881679304
ร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย ต.สะอาด วัดท่าสีดา 1224592 พระภูรินทร์ จิตฺตวชิโร 0885634258
ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด ต.นาโพธิ์ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์) 1263622 พระต้อย คุณํกโร 0885344817
ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด ต.เหนือเมือง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1263594 พระไพฑูรย์ อตฺถวโร 0835409814
ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก ต.รอบเมือง โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1263531 พระไพรทูล จิรสิปฺโป 088509539
ระนอง อ.เมืองระนอง ต.บางนอน ศูนย์กัลยาณมิตรแก้วระนอง 1244254 พระปรีดา ธีรกุโล 0894393929
ระยอง อ.บ้านค่าย ต.บางบุตร ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง 2001071 พระวุฒิ อภิวุฑฺโฒ 0863223496
ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี ต.คุ้งน้ำวน ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช(พระ) 1244292 พระวิจิตติ์ ธนปาโล 0831797281
ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี ต.คุ้งน้ำวน ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช(สามเณร) 1244293 พระสุเมธ สุเมโธ 0875185969
ลพบุรี อ.โคกสำโรง ต.วังเพลิง ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี 1243666 พระมหาณัฐวุฒิ มโนชโย 0845178864
ลพบุรี อ.ชัยบาดาล ต.นาโสม ศูนย์ปฏิบัติธรรมทรัพย์เจริญ 1243668 พระชัยยา ปุญกาโม 0881188525
ลพบุรี อ.ชัยบาดาล ต.นิคมลำนารายณ์ ธุดงคสถานชัยบาดาล 2001082 พระอาทิตย์ ปัญฺญาวุฒโฑ 0914535655
ลพบุรี อ.บ้านหมี่ ต.ดอนดึง ธุดงคสถานบ้านหมี่(สามเณร) 2001096 พระสุรชัย ชยสโม 0882278145
ลพบุรี อ.บ้านหมี่ ต.ดอนดึง ธุดงคสถานบ้านหมี่ 1286124 พระสุรชัย ชยสโม 0868906422
ลพบุรี อ.พัฒนานิคม ต.พัฒนานิคม ธุดงคสถานพัฒนานิคม 1244262 พระปิยะพงษ์ วิสาลธมฺโม 0877492041
ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี ต.นิคมสร้างตนเอง วัดนิคมสามัคคีชัย 1221096 พระนิรันดร์ ปภากโร 0802600196
ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บ่อแฮ้ว ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง 1244265 พระชาญจิตร์ ญาณยุตโต 0835404877
ลำพูน อ.เมืองลำพูน ต.ศรีบัวบาน ศูนย์อบรมเยาวชนเพื่อศีลธรรมลำพูน 2001065 พระอิสรภาพ อาจรสมฺปนฺโน 0815301954
ลำพูน อ.เมืองลำพูน ต.ศรีบัวบาน สำนักสงฆ์พุทธธรรมมารามเด่นนกแต้ 1999499 พระณัฐพงศ์ กตปุญโญ 0894838820
เลย อ.ภูเรือ ต.หนองบัว วัดประชาสามัคคี 1310625 พระชัชวาล ทิตฺตมงฺคโล 0851845734
ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ ต.จานใหญ่ สำนักสงฆ์บ้านหนองตาสา 2001130 พระเสถียร อิทฺธิสาโร 0881354584
ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ ต.ตระกาจ ที่พักสงฆ์บ้านโนนสมบูรณ์ 1999537 พระอุทัย ฐานภทฺโท 0881087966
ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.ห้วยเหนือ ที่พักสงฆ์เทพวรสิทธิ์ภาวนาขุขันธ์ 2001072 พระสนชัย เขมธมฺโม 0906144408
ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.ห้วยเหนือ วัดเขียนบูรพาราม 1229336 พระณัฏฐ์ธนชัย กลฺยาณธมฺโม 0852081072
ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ ต.ห้วยตึ๊กชู สำนักสงฆ์แก้วภาวนา 1243760 พระบุญมา ธมฺมปญฺโญ 0880843350
ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล ต.เมืองคง วัดเมืองคง 1229486 พระธรา กิตฺติธโร 087-583537
ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย ต.กำแพง วัดสระกำแพงใหญ่ 1229065 พระสุเทพ กวิวํโส 0846588832
ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย ต.ปะอาว วัดบ้านดู่ 1229099 พระสราวุฒิ โฆสวฑฺฒโน 0881006310
สกลนคร อ.โพนนาแก้ว ต.นาแก้ว ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมอุทยานเทพนิมิต 1286117 พระสุรศักดิ์ ฐานกโร 0882277636
สงขลา อ.บางกล่ำ ต.ท่าช้าง ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ (บุคคลทั่วไป) 1244268 พระจิรศักดิ์ คุณสกฺโก 0879689119
สงขลา อ.บางกล่ำ ต.ท่าช้าง ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ (นักเรียน นักศึกษา) 1244269 พระอนุชา ฐานิสฺสโร 0816983224
สตูล อ.เมืองสตูล ต.คลองขุด วัดท่าจีน 1233510 พระจิตรักษ์ ปิยวิชฺโช 0874750291
สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน ศูนย์อบรมสมุทรปราการ 1244294 ธรรมนูญ สุตธโร 0983309113
สมุทรสงคราม อ.อัมพวา ต.ท่าคา วัดมณีสรรค์ 1232797 พระไพโรจน์ ญาณโรจโน 0874157282
สมุทรสงคราม อ.อัมพวา ต.ท่าคา โรงเรียนวัดมณีสรรค์ (ไสวประชานุสรณ์) 1278015 พระไพโรจน์ ญาณโรจโน 0874157282
สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร ต.โคกขาม โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1277773 ขรรค์ชัย ขคฺคชโย 0815548566
สระแก้ว อ.อรัญประเทศ ต.ฟากห้วย ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ 1244413 พระประจักษ์ ชัยมงฺคโล 0835404623
สระบุรี อ.แก่งคอย ต.สองคอน วัดแก่งป่าสัก 1227742 พระโชดก ติสาโร 0837293518
สระบุรี อ.มวกเหล็ก ต.มิตรภาพ วัดมวกเหล็กใน 1228008 พระสุพัฒน์ กิตฺติญาโณ 0827392825
สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี ต.บ้านแป้ง ธรรมอุทยานบ้านแป้ง 2001092 พระสุชาติ ฉนฺทสิทฺโธ 0875097555
สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย ต.บ้านสวน วัดหนองทอง 1232134 ไพสิฐ สติมนฺโต 0815785524
สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย ต.บ้านหลุม ศูนย์ปฏิบัติธรรมสำนักงานกัลยาณมิตรจังหวัดสุโขทัย 1999838 จักรพันธ์ อินฺทพลโล 0815454787
สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ ต.บางงาม วัดโพธาราม 1232355 พระมหาธีรพงษ์ ธีรวํโส 0851748819
สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี 2001094 พระโกศล ทิพฺพชโย 0920124464
สุพรรณบุรี อ.สามชุก ต.สามชุก วัดสามชุก 1232348 พระวิศรุต ญาณกนฺโต 0888810623
สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง ต.กระจัน วัดสามัคคีธรรม 1232520 พระสมศักดิ์ สุทฺธชโย 0844663731
สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี 1999513 พระอภิชาต อภินนฺโท 0882277897
สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ ต.แกใหญ่ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ 1243692 พระอนุพล เตธมฺโม 0909213034
หนองคาย อ.โพนพิสัย ต.กุดบง ศูนย์อบรมพุทธอุทยานนานาชาติ 1243826 พิเชษฐ์ ปิยภทฺโท 0827435799
หนองบัวลำภู อ.ศรีบุญเรือง ต.กุดสะเทียน ธุดงคสถานหนองบัวลำภู 2001058 พระทศพร คุตฺตวโร 0849339229
อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง ต.มหาดไทย ธุดงคสถานอ่างทอง (สวนศิริวรรณ) 1244258 พระยุทธพงษ์ สารวฒฺโฑ 0805692246
อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ ต.ไผ่จำศีล วัดฝาง 1233622 พระมหาสุริยะ ปัญญาวชิโร 0839643999
อำนาจเจริญ อ.พนา ต.ไม้กลอน วัดศรีมงคล 1235186 พระมหาจำลักษณ์ ฐิตสาโร 0813980644
อำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ ต.บุ่ง วัดเทพมงคล 1235093 พระเจริญศักดิ์ สุรเตโช 0813980644
อุดรธานี อ.กุมภวาปี ต.เวียงคำ ธุดงคสถานอุดรธานี 2001066 พระมหาสุพล สุพโล 0816722276
อุดรธานี อ.เพ็ญ ต.นาบัว ธุดงคสถานดอนวัดดงบ้านโคก 1999509 พระไชยา ถาวรสทฺโท 0831331074
อุตรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน ต.ป่าคาย ศูนย์อบรมเยาวชนแก้วพฤกษา 1243688 พระอรรถชาติ อตฺถชาโต 0897876546
อุตรดิตถ์ อ.น้ำปาด ต.บ้านฝาย วัดส่องแดด 1238460 พระธีรพล อธิพโล 0882277890
อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี ต.เกาะเทโพ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง 2001081 พระมหาไมตรี อาสภชโย 0846649246
อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี ต.เกาะเทโพ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง (พระ) 2001112 พระมหาไมตรี อาสภชโย 0846649246
อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ต.ท่าโพธิ์ศรี วัดอีสาณสามัคคี 1234395 พระสุรพงษ์ วํสธีโร 0854087305
อุบลราชธานี อ.น้ำขุ่น ต.ตาเกา ที่พักสงฆ์วัดหนองแสง 1244059 พระบุญโสม มหาปุญฺโญ 0811850279
อุบลราชธานี อ.โพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร วัดโนนสวรรค์ศิลาอำภา 1244020 พระมหานิยม โชติวํโส 0811813125
อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี ต.แจระแม วัดศรีโนนยาง 2001083 พระกิตติพงษ์ อคฺควณฺโณ 0823629214
อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี ต.ไร่น้อย วัดยางเทิง 1242899 พระมณี จนฺทโชโต 0823701431
อุบลราชธานี อ.วารินชำราบ ต.บุ่งหวาย ธุดงคสถานอุบลราชธานี 2000958 พระอนุชา อภิชาโต 0831281854
อุบลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ ต.นาคำ วัดศรีบุญเรือง 1234708 พระอธิการพินิจ กิตฺติวณฺโณ 0862467532